Forretningsbetingelser

Make Office er en del af Cosina ApS med adresse på Hermodsvej 18E, 8230 Åbyhøj.

Alle henvendelser kan rettes til info@cosina.dk eller telefon 28158015.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige bestillinger foretaget via www.makeoffice.dk (herefter benævnt Hjemmesiden) eller på anden måde afgivet bestilling og regulerer således forholdet mellem Cosina ApS (herefter benævnt Cosina) som Cosina og vedkommende, der foretager den pågældende bestilling (herefter benævnt Køber).

Ved uoverensstemmelser mellem nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser og Købers evt. egne betingelser skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser tillægges forrang, med mindre de afvigende betingelser er accepteret skriftligt af begge parter.

Al salg foregår udelukkende til erhvervsdrivende!

1.0. AFTALEGRUNDLAG
1.1. Købers endelige bestilling er at betragte som et tilbud om køb af de pågældende produkter. En aftale er først bindende for Cosina, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse.
1.2. Køber er forpligtet til umiddelbart efter modtagelsen af ordrebekræftelsen at gennemgå denne og straks kontakte Cosina, såfremt ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med det i øvrigt mellem Parterne aftalte. I modsat fald anses ordrebekræftelsen for bindende med det afgivne indhold.

2.0. AFTALEINDGÅELSE
2.1. Alle aftaler kan indgås på enten dansk eller engelsk.
2.2. Køber kan altid få en kopi af sin ordrebekræftelse ved at sende en forespørgsel om dette, jf. punkt 14.

3.0. PRISER
3.1. Den for varen gældende pris er den, der er angivet i ordrebekræftelsen. Priser angivet på Hjemmesiden er alene vejledende priser. Omkostninger til fragt/levering af varen er ikke indeholdt i prisen og afholdes af Køber medmindre andet er aftalt.
3.2. De på Hjemmesiden og ordrebekræftelsen oplyste priser er ekskl. merværdiafgift og eventuel statsafgift og er afgive med forbehold for ændringer i offentlige afgifter, materialer og lønudgifter, valutariske forhold og øvrige handelsforhold.
3.3. Såfremt Cosinas omkostninger forøges som følge af Købers forhold, er Cosina berettiget til at kræve godtgørelse herfor.

4.0. BETALING
4.1. Ved forsinket betaling påregnes 2% forsinkelsesrente per påbegyndt måned med tillæg af rentes rente. Dertil pålægges et rykkergebyr på 100 DKK pr. rykker der fremsendes.
4.2. Cosina forbeholder sig retten til at standse alle yderligere leveringer ved forsinket betaling.
4.3. Køber er afskåret fra at modregne eller i øvrigt tilbageholde nogen del af købesummen på baggrund af evt. modfordringer af nogen art uden Cosinas forudgående skriftlige samtykke.
4.4 Der kan betales med Dankort, Visa og Mastercard. Beløbet trækkes først på kortholders konto når varen afsendes.

5.0. EJENDOMSFORBEHOLD
5.1. Ejendomsforholdet over det solgte forbliver hos Cosina, indtil den samlede ordre er betalt.

6.0. LEVERING
6.1. Levering sker EXW (jf. Incoterms 2010) med mindre andet er aftalt.
6.2. Levering sker til den af Køber skriftligt oplyste adresse.
6.3. Forsendelsen sker for købers risiko. Køber tegner selv eventuel transportforsikring.
6.4. Erstatningskrav, som følge af manglende eller forsinket levering forårsaget af transportøren, kan ikke rejses imod Cosina.
6.5 Leveringstidspunkter er anslået efter bedste skøn og er ikke bindende for Cosina, medmindre et fast leveringstidspunkt er udtrykkeligt aftalt.

7.0. FORSINKELSE
7.1. Hvis levering ikke finder sted senest 1 uge efter det aftalte leveringstidspunkt, er Køber forpligtet ved reklamation herover, at give Cosina en frist på min. yderligere 14 dage til at levere varen, således at forsinkelse først anses at foreligge tidligst 3 uger efter det aftalte leveringstidspunkt.
7.2. Dersom Cosina ikke har leveret varen inden for fristen i punkt 7.1. og såfremt Køber herefter skriftligt hæver købet,
er Cosina forpligtet til straks og inden 30 dage at tilbageføre det af Køber betalte beløb. Sker dette, er Køber ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.
7.3. For så vidt angår Købers misligholdelsesbeføjelser i øvrigt henvises til Cosinas ansvarsfrihed, jf. punkt 8, samt ansvarsbegrænsning, jf. punkt 12.
7.4 Andre forhold reguleres af Købeloven.

8.0. UFORUDSETE BEGIVENHEDER (ANSVARSFRIHED)
8.1. Cosina er ikke ansvarlige for manglende opfyldelse og kan således ikke anses for at have misligholdt sine forpligtelser, såfremt en manglende opfyldelse skyldes forhold, som Cosina, eller dennes leverandører, ikke er herre over (force majeure), herunder men ikke begrænset til vejrlig og andre naturkatastrofer, terroristhandlinger, krig, regerings- og myndighedshandlinger, strejke, transportproblemer, manglende eller utilstrækkelig levering fra leverandør, fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr. Cosina har i så fald ret til en rimelig forlængelse af leveringsfristen, dog således at Køber er berettiget til at ophæve aftalen, såfremt det pågældende forhold varer i mere end 30 på hinanden følgende arbejdsdage.
8.2. Cosina skal straks og senest 10 dage efter at Cosina er blevet bekendt med forholdet om force majeure, underrette Køber, såfremt Cosina ønsker at påberåbe sig forhold som nævnt i pkt. 8.1.

9.0. RETURRET
9.1. Aftales der returret gælder pkt. 9.3-9.4.
9.2. Returvarer må ikke have været anvendt, beskadiget og emballagen skal være som ny.
9.3. Dele og komponenter der ikke opfylder disse krav fratrækkes kreditnotaen.
9.4. For alle returvarer påregnes et returneringsgebyr på 25% af den fakturerede pris eller varelinje, såfremt ikke andet er aftalt.


10.0. PRODUKTINFORMATION OG PRODUKTÆNDRINGER
10.1. Brugervejledning følger som udgangspunkt altid med leverancen og kan desuden rekvireres ved at kontakte Cosina’s kundeservice, jf. punkt 14.
10.2. Produktbeskrivelser samt teknisk dokumentation anses som vejledende.
10.3. Der tages forbehold for trykfejl. Eventuelle fejl kan således ikke gøres gældende overfor Cosina.
10.4. Varens gengivelse på Købers computer afhænger af Købers monitor, hvorfor Cosina tager forbehold for, at Købers monitor ikke viser den akkurate farve, som varen har ved levering.
10.5. Ligeledes tager Cosina forbehold for, at der foretages konstruktions- og/eller designændringer ved de pågældende produkter indtil det aftalte leveringstidspunkt forudsat at disse dele er af samme kvalitet, som de originale dele samt at Cosina skriftligt informerer Køber om sådanne udskiftninger. Cosina er berettiget til at foretage sådanne mindre ændringer i ordren, som ud fra Cosinas skøn er teknisk nødvendigt
og/eller forsvarligt.

11.0. MANGLER
11.1. Køber har pligt til straks ved leveringen at foretage en grundig og tilbundsgående undersøgelse af varen.
11.2. Såfremt Køber konstaterer eller burde konstatere, at varen er behæftet med mangler, skal Køber straks og uden ugrundet ophold give Cosina skriftlig meddelelse herom. I den forbindelse skal det klart fremgå, hvori manglen består. I modsat fald anses en mangel ikke at foreligge, og Køber mister retten til senere at gøre manglerne gældende.
11.3. Køber kan senest 1 år efter levering af en genstand gøre mangler gældende overfor Cosina.
11.4. En mangel anses ikke at foreligge, såfremt Køber har anvendt det leverede forkert eller uhensigtsmæssigt, herunder ved tilsidesættelse af udleverede retningslinier, eller såfremt Køber eller tredjemand, uden Cosinas skriftlige samtykke, har ladet udføre ændringer eller fået foretaget indgreb i det
leverede.
11.5. Såfremt Køber kan godtgøre mangler ved varen, er Cosina efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning. Dette skal i givet fald ske indenfor rimelig tid. Såfremt Cosina foretager rettidig omlevering eller afhjælpning, har Køber ikke ret til hverken at hæve aftalen eller kræve erstatning eller anden økonomisk kompensation som følge af manglen.
11.6. I forbindelse med en evt. omlevering eller afhjælpning skal Køber loyalt medvirke til, at sådanne foranstaltninger kan gennemføres.
11.7. Cosina afholder rimelige omkostninger ved returnering af den leverede vare som følge af en berettiget reklamation.
11.8. Ved returnering af varer til Cosina bærer Køber risikoen for transport af varerne i den forbindelse.
11.9. I tilfælde af, at Cosina ikke kan konstatere fejl, som Cosina er ansvarlig for, ved de leverede varer i overensstemmelse med Købers reklamation, er Cosina berettiget til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som Cosina er påført som følge af Købers fejlagtige reklamation. Cosina er berettiget
til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer.
11.10. Såfremt omlevering eller afhjælpning ikke sker rettidigt, kan
Køber hæve aftalen og kræve tilbagebetaling af betalte ydelser,
vedrørende den mangelfulde genstand, idet Købers misligholdelsesbeføjelser
da er begrænset hertil.

12.0 GARANTI
Cosina giver Kunden garanti svarende til den, som Cosina har modtaget fra Cosinas underleverandør/producent. Der henvises til de enkelte underleverandørers/producenters til enhver tid gældende garantibestemmelser. Cosina yder uanset ovenstående 12 måneders garanti mod fabrikationsfejl. Der ydes ikke anden garanti fra Cosinas side, med mindre dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt.

13.0. ANSVARSBEGRÆNSNING
13.1. Cosinas evt. erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor Cosina har udvist grov uagtsomhed eller forsæt og omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder men ikke begrænset til drift- og avancetab og tab som følge af Købers retsforhold overfor tredjemand. Endvidere kan et krav om erstatning eller anden økonomisk kompensation ikke overstige fakturabeløbet ekskl. moms for den leverede vare.

14.0. PRODUKTANSVAR
14.1. Cosina er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lov nr. 261 af 3-20 2007 om produktansvar.
14.2. For tingskade forårsaget af en defekt ved et leveret produkt er Cosina alene ansvarlig for i det omfang det godtgøres, at den skadevoldende defekt skyldes fejl eller forsømmelser fra Cosinas side eller andre som Cosina har ansvaret for.
14.3. Cosina er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre økonomiske følgeskader indtrådt hos Køber eller tredjemand som følge af defekte produkter.
14.4. Krav på erstatning eller anden økonomisk kompensation for tingsskade kan ikke overstige fakturabeløbet ekskl. moms for den leverede vare.
14.5. I det omfang Cosina overfor tredjemand måtte blive pålagt produktansvar, er Køber forpligtet til at holde Cosina skadesløs i samme omfang som Cosina i det foregående har begrænset sit ansvar.

15.0. OPHAVSRET
15.1. Indhold på Hjemmesiden, herunder billeder, tekster, design m.m. er beskyttet af ophavsretsloven. Uautoriseret brug af dette vil kunne medføre retsforfølgelse.
15.2. Tegninger, beskrivelser, modeller og lignende, som er udleveret vederlagsfrit i forbindelse med tilbud, forbliver Cosina’s ejendom eller Cosina’s leverandørs ejendom. Sådant materiale må ikke misbruges eller videregives til tredjemand.

16.0. ÆNDRINGER
16.1. Ændringer i leverancen kan kun ske efter skriftlig aftale mellem Cosina og Køber.

17.0. EKSPORTKONTROL
17.1. Køber er forpligtet til at overholde de kontrolregler, der er gældende i henhold til dansk eller udenlandsk lovgivning, såfremt leverancen eksporteres henholdsvis reeksporteres.

18.0. KOMMUNIKATION
18.1. Meddelelser i forbindelse med nærværende aftale kan af Køber fremsendes pr. brev med bindende virkning til Cosina APS, Hermodsvej 18E eller pr. email til info@makeoffice.dk.

19.0. VÆRNETING OG LOVVALG
19.1. Såfremt der opstår retstvister i henhold til nærværende aftale, skal disse afgøres efter dansk ret med retten i Århus som værneting.

20.0. ÆNDRET LOVGIVNING MV
20.1. Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale erklæres for ugyldige eller i øvrigt ikke kan opretholdes som følge af ændringer i lovgivningen eller meddelte myndighedskrav, er Parterne enige om, at aftalen ikke i sin helhed skal anses for ugyldig eller opsagt.